Reguli

Reguli

Reguli si reglementari pentru utilizarea produselor Segway-Ninebot

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanța pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct. IV poziția 3 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 6, punctele 10 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;

(…)

21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;”

2. La articolul 6, după punctul 10 se introduce un nou punct, pct. 101, cu următorul cuprins:

„101. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr.168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;”

3. La articolul 6, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;”

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

  • vehiculele trase sau împinse cu mâna;
  • bicicletele;
  • trotinetele electrice.

(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

(3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.

(4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice.

5. Alineatul (3) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.”

6. Alineatele (2) și (3) ale articolului 70 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.”

7. După alineatul (3) al articolului 70 se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul cuprins:

„(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.”

8. Alineatul (5) al articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.”

9. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73 - Regulile pentru circulația pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament.”

10. Alineatul (1) al articolului 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.”

11. La articolul 100 alineatul (1), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8.”

12. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență coroborat cu art. 14 și 15 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, a interdicțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și a art. 52 alin. (1), și art. 161 alin. (1) lit. f), g) și r) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a obligațiilor prevăzute la art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanța de urgență, precum și la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

13. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

„20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice.”

14. Alineatele (11), (2), (3), (5) și (6) ale articolului 103 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(11) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilității dovezii înlocuitoare. În situația în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziția privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta a luat cunoștință de soluționarea procesului penal și se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), serviciul poliției rutiere care are în evidență contravenientul îl înștiințează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum și cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu a 31-a zi de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În situația în care în a 31-a zi de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) curge în continuarea perioadei de suspendare inițiale.

(...)

(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința în sensul art. 231alin. (2) ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înștiințarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de conducere este informat și cu privire la termenul de îndeplinire al acestei obligații.”

15. La articolul 104 alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 103 alin. (1) lit. c) și d). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

a) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h;

b) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 70 km/h, doar dacă această faptă a fost săvârșită o singură dată în 12 luni.

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul în care aceasta a fost majorată conform art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (7), după caz.”

(5) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 1041 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3) lit. a) și e).”

16. Art. 1041 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Suprapunerea perioadelor de suspendare se aplică și în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c) și d). ”

17. Alineatele (5) și (6) ale articolului 111 se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.

(6) La cererea titularului permisului de conducere reținut în condițiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanța de judecată învestită cu soluționarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulație, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea clasării, renunțării la urmărirea penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Modul de soluționare a cererii de prelungire a dreptului de circulație se comunică și șefului poliției rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

18. La art. 118 alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant convențional, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator va efectua mențiunile în evidențe și va restitui permisul de conducere, reținând dovada înlocuitoare.

(...)

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant convențional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență.”

19. În Anexa nr. 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) categoria AM: mopede a căror viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h;”

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe a Guvernului, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei Ordonanțe a Guvernului, prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. – (1) Dispozițiile art.I pct.11 și 12 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 14 și art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările aduse prin prezenta Ordonanță a Guvernului, se aplică conducătorilor de trotinete electrice de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului prevăzută la art. II, dacă această dată este ulterioară termenului prevăzut la alin.(1).


*Segway KickScooter GT2P poate fi folosit numai pe piste de curse și/sau pe proprietate privată. Vă rugăm să respectați reglementările locale


PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN